A9 체험단 리뷰 - 소니 색감이 어때서? A9에 던져진 질문들 목록
글쓴이 : coinlover 등록일 : 2017-07-18 08:24:36 조회수 : 4,587 추천수 : 4
SONY | ILCE-7RM2 | 2017-04-07 08:11:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | ILCE-7RM2 | 2017-04-07 08:11:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash modeSONY | ILCE-9 | 2017-01-22 22:28:22
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/2500s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 18:59:31
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 04:34:29
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-800 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 04:34:10
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-400 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-06-21 19:13:45
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-640 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 03:47:48
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-125 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 04:40:11
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-800 | 16.00mm | 35mm equiv 16mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 04:40:30
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-800 | 16.00mm | 35mm equiv 16mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 05:03:05
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F2.8 | -1.30 EV | ISO-640 | 47.00mm | 35mm equiv 47mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 00:08:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-100 | 120.00mm | 35mm equiv 120mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 00:21:55
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1250s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 01:40:50
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-1000 | 39.00mm | 35mm equiv 39mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 01:40:54
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-1000 | 34.00mm | 35mm equiv 34mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 01:41:06
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-1000 | 34.00mm | 35mm equiv 34mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 08:50:51
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-1250 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 08:54:39
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-3200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 09:29:38
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-800 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 09:29:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-500 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:04:45
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:25:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:29:56
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:44:34
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:48:46
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:52:29
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:53:25
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:57:13
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:32:20
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:36:19
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:42:53
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:43:06
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:43:17
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:04:04
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:12:22
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1250s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:24:18
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:56:56
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:57:12
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 01:07:47
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-1000 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 02:22:52
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F1.4 | -1.70 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-14 06:17:38
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F1.4 | +1.30 EV | ISO-1250 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 21:13:50
Manual | Spot | Manual WB | 1/100s | F1.4 | -0.30 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 23:30:01
Manual | Spot | Manual WB | 1/5000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 23:30:06
Manual | Spot | Manual WB | 1/5000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 23:30:20
Manual | Spot | Manual WB | 1/5000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:05:30
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-640 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:06:06
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-320 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:06:21
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-320 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:11:27
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-125 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:15:23
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:20:28
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-250 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:20:36
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-250 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 06:23:13
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-500 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 06:23:24
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-640 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 19:01:28
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 19:02:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/80s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-320 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 19:15:12
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 19:16:05
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 22:17:36
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-22 22:28:22
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/2500s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-22 22:31:11
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/500s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 19:00:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 06:12:13
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light


SONY | ILCE-9 | 2017-01-13 18:40:54
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-13 21:47:45
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-13 21:49:04
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 17:56:26
Manual | Spot | Manual WB | 1/80s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 18:01:40
Manual | Spot | Manual WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-17 18:20:06
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 04:45:17
Aperture Priority | Multi-Segment | Manual WB | 1/5000s | F2.8 | -1.30 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:00:30
Aperture Priority | Multi-Segment | Manual WB | 1/125s | F2.8 | +0.30 EV | ISO-100 | 87.00mm | 35mm equiv 87mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:05:48
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/2000s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:06:34
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-320 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:12:14
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:12:20
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:12:51
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 02:36:46
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 107.00mm | 35mm equiv 107mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:08:25
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-100 | 154.00mm | 35mm equiv 154mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:09:45
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:13:12
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 94.00mm | 35mm equiv 94mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:17:26
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-100 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:24:34
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 21:17:16
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 22:04:22
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 22:05:21
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/10000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode


긴 리뷰 읽어주셔서 감사합니다.

댓글과 추천은 리뷰쓰는 이에게 큰 힘이 됩니다^^추천 4
팝코넷은 회원여러분들이 가꾸어 가는 공간입니다.

상대에게 상처를 주기보다는 같이 즐거워 할 수 있는 멋진 코멘트 부탁드려요.
상대방에 대한 비방이나 욕설등 부적절한 코멘트의 경우 운영진의 판단하에 삭제될 수 있으니 주의 부탁드립니다.

소셜 로그인 남겨주신 의견은 팝코넷회원 분들에게 큰 보탬과 힘이 됩니다. 새로고침

로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
  
번호 제목 글쓴이 등록일 추천 조회
660 사용기 Best   삼성 카메라 3년간의 이야기 - NX11. NX30, NX1, NX500 48  구라퍼 2019-08-28 25 11529
659 사용기 Best   벌써 일년 : GX9 (GX7mk3) 그리고 GM5 34  하록선장 2019-04-02 15 8718
658 사용기 Best   충전지 및 충전기의 선택 14  RTS3 T* 2018-10-12 5 12017
657 사용기 Best   소니 미러리스 광각줌 1635GM 리뷰~ 7  yoll 2018-04-17 8 8852
656 사용기 Best   한달간의 a7R3 베타테스트 후기, 그리고 a7R3 세팅 방법 알아보기 13  로시미 2017-12-17 25 11045
655 사용기 Best   [파나소닉] 라이카 12-60 f2.8-f4, 사진을 찍다. 26  TeaStory 2017-12-15 9 12429
654 사용기 Best   곧 6년째가 되는 내 조그만 카메라에 대한 이야기 : NEX-7 61  하록선장 2017-11-25 31 12736
653 사용기 Best   [세계최초공개] 픽디자인의 새로운 카메라백팩 에브리데이백팩 올블랙의 등장 15  ➶gradation™ 2017-10-19 4 10159
652 사용기 Best   [RX1R2] 컴팩트카메라계의 작은거인~ 소니 RX1R2와 함께하다! 15  ➶gradation™ 2017-09-03 7 17300
651 사용기 Best   [FE렌즈 체험단 6기] 풍경과 스냅에 강한 16-35GM 첫 리뷰 6  죽전아재 2017-08-17 7 5363
650 사용기 Best   [소니 a9 리뷰] 타사에서 넘어오신 분이 읽어보면 좋을 a9의 모든 메뉴와 기능 알아보기 14  로시미 2017-08-06 10 7489
649 사용기 Best   [렌즈] 삼양광학의 3번째 AF렌즈 AF 35mm F2.8 FE(풀프레임)렌즈의 가벼운 사용기 10  ➶gradation™ 2017-07-29 10 9186
648 사용기 Best   후지필름 플래그쉽 미러리스 X-T2 리뷰 31  끼이끼이 2017-07-21 6 12150
사용기 Best   A9 체험단 리뷰 - 소니 색감이 어때서? A9에 던져진 질문들 6  coinlover 2017-07-18 4 4587
646 사용기 Best   [소니 a9 스포츠 체험단]1주차 불가능을 가능으로! 무소음 전자 셔터 4  불가남 2017-07-04 4 4506
645 사용기 Best   [Sony A9] Ultimate Speed Mast A9 웨딩필드 사용 1주차 리뷰. 5  레이키스 2017-06-26 4 4993
644 사용기 Best   소니 RX100 mark4 사진 위주 사용기 15  김영권 2017-06-18 6 7139
643 사용기 Best   호야 적외선 필터 R72 리뷰와 적외선 촬영기 4  라임라이트 2017-05-27 3 2966
642 사용기 Best   탐론에서 출시한 3세대 프리미엄 망원렌즈 SP 70-200mm F2.8 DI VC USD G2 리뷰... 5  cihvirus 2017-04-29 3 2722
641 사용기 Best   소니 fe 마운트 렌즈 삼양 af 14mm f2.8 리뷰 7  yoll 2017-04-14 2 1938
640 사용기 Best   다다아빠의 파나소닉 GX7 사용기 18  TeaStory 2017-04-09 9 4548
639 사용기 Best   상업사진가의 눈으로 바라본 Art 135 F1.8 7  LF_Studio 2017-04-07 5 5878
638 사용기 Best   탐론의 새로운 역작, 탐론 70-200mm F2.8 VC USD G2 렌즈 리뷰 11  규민아빠 2017-04-04 4 8762
637 사용기 Best   사진의 의미~ 파나소닉 LX100 25  조각나암 2017-04-02 7 12270
636 사용기 Best   소니 a7시리즈 유져를 위한 삼양 mf 14mm 렌즈 업그레이드기 (삼양mf 14mm f2.8 (캐논) + eos-e 어댑터(2종)) 9  파도와함께 2017-03-31 2 3673
635 사용기 Best   캐논 G7X mark2 4달 남짓 사용기 10  김영권 2017-03-25 2 2587
634 사용기 Best   소니 액션캠 BOSS x3000 수중촬영 도전 6  쿠카 2017-03-07 2 3149
633 사용기 Best   삼짜이즈 라고 불리우는 한국이 만든 명품 렌즈 삼양 8mm 어안 개봉기 +_+ 8  ™신기루 2017-03-02 8 6182
632 사용기 Best   소니 액션캠 보스 X3000과 고프로 히어로5의 비교 13  쿠카 2017-02-27 3 5196
631 사용기 Best   [파나소닉]라이카 100-400mm 간단한 사용기 29  TeaStory 2017-02-26 13 6092
    
Copyright 1999-2022 Zeroboard
맨위로