A9 체험단 리뷰 - 소니 색감이 어때서? A9에 던져진 질문들 목록
글쓴이 : coinlover 등록일 : 2017-07-18 08:24:36 조회수 : 3,524 추천수 : 4
SONY | ILCE-7RM2 | 2017-04-07 08:11:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | ILCE-7RM2 | 2017-04-07 08:11:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash modeSONY | ILCE-9 | 2017-01-22 22:28:22
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/2500s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 18:59:31
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 04:34:29
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-800 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 04:34:10
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-400 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-06-21 19:13:45
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-640 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 03:47:48
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-125 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 04:40:11
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-800 | 16.00mm | 35mm equiv 16mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 04:40:30
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-800 | 16.00mm | 35mm equiv 16mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 05:03:05
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F2.8 | -1.30 EV | ISO-640 | 47.00mm | 35mm equiv 47mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 00:08:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-100 | 120.00mm | 35mm equiv 120mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 00:21:55
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1250s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 01:40:50
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-1000 | 39.00mm | 35mm equiv 39mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 01:40:54
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-1000 | 34.00mm | 35mm equiv 34mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 01:41:06
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-1000 | 34.00mm | 35mm equiv 34mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 08:50:51
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-1250 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 08:54:39
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-3200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 09:29:38
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-800 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 09:29:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-500 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:04:45
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:25:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:29:56
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:44:34
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:48:46
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:52:29
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:53:25
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 21:57:13
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:32:20
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:36:19
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:42:53
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:43:06
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 22:43:17
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:04:04
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:12:22
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1250s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:24:18
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:56:56
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 00:57:12
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 01:07:47
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-1000 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-12 02:22:52
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F1.4 | -1.70 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-14 06:17:38
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F1.4 | +1.30 EV | ISO-1250 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 21:13:50
Manual | Spot | Manual WB | 1/100s | F1.4 | -0.30 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 23:30:01
Manual | Spot | Manual WB | 1/5000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 23:30:06
Manual | Spot | Manual WB | 1/5000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 23:30:20
Manual | Spot | Manual WB | 1/5000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:05:30
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-640 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:06:06
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-320 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:06:21
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-320 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:11:27
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-125 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:15:23
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:20:28
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-250 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:20:36
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-250 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 06:23:13
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-500 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 06:23:24
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | -0.70 EV | ISO-640 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 19:01:28
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 19:02:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/80s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-320 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 19:15:12
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 19:16:05
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 22:17:36
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-22 22:28:22
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/2500s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-22 22:31:11
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/500s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-08 19:00:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-06 06:12:13
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light


SONY | ILCE-9 | 2017-01-13 18:40:54
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-13 21:47:45
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-13 21:49:04
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 17:56:26
Manual | Spot | Manual WB | 1/80s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-15 18:01:40
Manual | Spot | Manual WB | 1/1000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-17 18:20:06
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F1.4 | -1.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 04:45:17
Aperture Priority | Multi-Segment | Manual WB | 1/5000s | F2.8 | -1.30 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-20 05:00:30
Aperture Priority | Multi-Segment | Manual WB | 1/125s | F2.8 | +0.30 EV | ISO-100 | 87.00mm | 35mm equiv 87mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:05:48
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/2000s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:06:34
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-320 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:12:14
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:12:20
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 01:12:51
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F1.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 02:36:46
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 107.00mm | 35mm equiv 107mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:08:25
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-100 | 154.00mm | 35mm equiv 154mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:09:45
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:13:12
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 94.00mm | 35mm equiv 94mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:17:26
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-100 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 20:24:34
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 21:17:16
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 200.00mm | 35mm equiv 200mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 22:04:22
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-9 | 2017-01-21 22:05:21
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/10000s | F1.4 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode


긴 리뷰 읽어주셔서 감사합니다.

댓글과 추천은 리뷰쓰는 이에게 큰 힘이 됩니다^^추천 4
팝코넷은 회원여러분들이 가꾸어 가는 공간입니다.

상대에게 상처를 주기보다는 같이 즐거워 할 수 있는 멋진 코멘트 부탁드려요.
상대방에 대한 비방이나 욕설등 부적절한 코멘트의 경우 운영진의 판단하에 삭제될 수 있으니 주의 부탁드립니다.

소셜 로그인 남겨주신 의견은 팝코넷회원 분들에게 큰 보탬과 힘이 됩니다. 새로고침

로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
  
Copyright 1999-2021 Zeroboard
맨위로