[FE2470GM] 소니 표준줌 최고의 화질을 선보이다. 목록
글쓴이 : 이정열 등록일 : 2016-05-20 11:45:57 조회수 : 2,316 추천수 : 2

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 12:57:58
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-250 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:02:38
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:11:03
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-250 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:14:14
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-6400 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:14:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-2000 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 17:24:26
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/5000s | F2.8 | +1.00 EV | ISO-100 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 17:29:14
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 67.00mm | 35mm equiv 67mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:18:09
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 17:33:57
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/3200s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 62.00mm | 35mm equiv 62mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:21:09
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-320 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:21:09
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F3.5 | -0.70 EV | ISO-1000 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 17:35:13
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-320 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:40:41
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-4000 | 52.00mm | 35mm equiv 52mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:40:58
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-6400 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:42:34
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-3200 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:44:39
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-250 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:45:41
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-250 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:46:56
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-250 | 41.00mm | 35mm equiv 41mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:51:38
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-160 | 65.00mm | 35mm equiv 65mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 17:44:19
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 13:53:16
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-2000 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 17:45:16
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-100 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 14:00:03
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-1250 | 44.00mm | 35mm equiv 44mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 14:00:49
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-400 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 17:46:29
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-100 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-14 13:05:24
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F3.5 | +1.00 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 17:48:17
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/800s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 30mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 14:02:11
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | +0.30 EV | ISO-1250 | 57.00mm | 35mm equiv 57mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-14 13:09:30
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-400 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 14:02:37
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-2500 | 57.00mm | 35mm equiv 57mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 14:42:14
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-2500 | 55.00mm | 35mm equiv 55mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 17:53:18
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/1250s | F2.8 | -1.00 EV | ISO-100 | 46.00mm | 35mm equiv 46mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 14:42:41
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-200 | 55.00mm | 35mm equiv 55mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 14:43:35
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-320 | 56.00mm | 35mm equiv 56mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 18:00:46
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F2.8 | -2.00 EV | ISO-100 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 14:51:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F2.8 | +0.30 EV | ISO-6400 | 61.00mm | 35mm equiv 61mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 18:01:54
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-160 | 31.00mm | 35mm equiv 31mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-15 14:54:56
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F2.8 | +0.30 EV | ISO-800 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 18:03:04
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-400 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 18:04:56
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-400 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 18:07:39
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | +1.30 EV | ISO-400 | 57.00mm | 35mm equiv 57mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 18:12:22
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F4.0 | +1.00 EV | ISO-800 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-16 18:16:23
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/8000s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-800 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-17 20:40:53
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-800 | 48.00mm | 35mm equiv 48mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-18 19:19:13
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | -1.70 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-18 19:26:04
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/1600s | F2.8 | -0.70 EV | ISO-100 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-18 19:33:19
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | -1.30 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-18 19:34:06
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | -1.30 EV | ISO-160 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-18 19:34:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-4000 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-18 19:35:12
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-1000 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-18 19:35:22
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-2500 | 42.00mm | 35mm equiv 42mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-19 14:17:26
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F4.5 | +0.70 EV | ISO-400 | 54.00mm | 35mm equiv 54mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-19 14:26:48
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F3.2 | +1.00 EV | ISO-800 | 48.00mm | 35mm equiv 48mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-19 14:56:15
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F3.2 | +1.00 EV | ISO-640 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-19 17:19:58
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-400 | 67.00mm | 35mm equiv 67mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-14 15:06:05
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F2.8 | +0.70 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-14 15:09:15
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1250s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-100 | 69.00mm | 35mm equiv 69mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-14 15:15:06
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/2000s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

SONY | ILCE-7RM2 | 2016-05-14 15:16:45
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/1600s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-1000 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode


이 사용기는 소니코리아로부터 제품을 대여 받아 작성 되었고 체험단 종료 후 할인 또는 증정을 받을 수 있습니다.

추천 2
팝코넷은 회원여러분들이 가꾸어 가는 공간입니다.

상대에게 상처를 주기보다는 같이 즐거워 할 수 있는 멋진 코멘트 부탁드려요.
상대방에 대한 비방이나 욕설등 부적절한 코멘트의 경우 운영진의 판단하에 삭제될 수 있으니 주의 부탁드립니다.

소셜 로그인 남겨주신 의견은 팝코넷회원 분들에게 큰 보탬과 힘이 됩니다. 새로고침

로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
  
번호 제목 글쓴이 등록일 추천 조회
540 사용기 Best   자석으로 탈부착하는 Mag Sphere & Mag Bounce 3  anycall 2016-06-07 2 1725
539 사용기 Best   최강의 화질, SONY A7R II 리뷰 4  왕코브라 2016-06-07 7 3069
538 사용기 Best   전자책보기 좋은 태클라스트 X89 Kindow 사용기 6  산오징어 2016-06-06 2 4400
537 사용기 Best   미러리스용 초경량 카본 삼각대 시루이 T-024KX 7  nepo 2016-06-06 2 3302
536 사용기 Best   [SEL85.4GM] 인물의 인물에 의한 인물을 위한 렌즈! 소니 팔오금 개봉기~ 16  cihvirus 2016-06-04 6 2937
535 사용기 Best   [FE70300G] E마운트 데일리 망원렌즈 SEL70300G 4  KROIZ/크로이츠 2016-06-03 3 1449
534 사용기 Best   FE 24-70mm F2.8 GM, FE 렌즈의 완성 - 첫번째 14  희망담아 2016-06-03 3 1445
533 사용기 Best   [SEL35F14Z]좀 더 넓게, 좀 더 빠르게-리뷰 5  체리파파 2016-06-03 2 1400
532 사용기 Best   [FE85GM] 포트레이트 렌즈의 자존심 3  이정열 2016-06-03 2 1170
531 사용기 Best   소니 G master 24-70mm f2.8 렌즈로 사진과영상을 즐기다. part1 디자인 12  디타임 2016-06-02 5 2626
530 사용기 Best   베스트셀러 카메라 백팩. LOWEPRO ProTactic 450 AW 3  anycall 2016-06-02 3 2213
529 사용기 Best   파나소닉 GX85 외관 & 렌즈 조합 & 기능 설명 24  암연소혼장 2016-06-02 4 3984
528 사용기 Best   [ FE70-300mmG OSS] E마운트 장망원의 선택~ 은갈치 비교리뷰 8  yoll 2016-06-01 3 1524
527 사용기 Best   탐론 85mm f1.8 VC vs 니콘 85mm f1.8G 9  nepo 2016-06-01 6 9601
526 사용기 Best   실사용 장면 위주 D500 동영상 리뷰 7  대괴수 2016-05-30 3 1595
525 사용기 Best   파나소닉 게임체인져 GX85를 살펴보자. 18  워프짱™ 2016-05-30 4 4150
524 사용기 Best   파나소닉 GX85 개봉기(렌즈및 악세서리 조합 포함), 외장전원 사용하기 10  남수각 2016-05-28 6 3777
523 사용기 Best   "최대높이 160cm 이상이 필요한 이유!!!" 시루이 T-2204XL 트래블러 삼각대 4  연두정원 2016-05-28 6 5112
522 사용기 Best   니콘 D500을 말하다 ① 고화질 그리고 경량화 4  꿈공장 2016-05-27 3 2162
521 사용기 Best   SONY Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA - 프리미엄 단렌즈~! 8  희망담아 2016-05-27 2 1313
520 사용기 Best   [FE2470GM] 금계륵 vs 신계륵 11  이정열 2016-05-27 3 2916
519 사용기 Best   파나소닉GX85 (LUMIX DMC-GX85) 외관및 주요기능 8  신선생님 2016-05-27 3 3736
518 사용기 Best   [SEL70300G] 전천후 망원줌렌즈 FE캐스퍼에 현혹되다. 14  ➶gradation™ 2016-05-26 4 3861
517 사용기 Best   소니 풀프레임 렌즈 FE 50mm f1.8 ZA 렌즈로 사진과 동영상을 즐기다. 10  디타임 2016-05-26 5 2606
516 사용기 Best   [FE 85mm F1.4 GM] 최강의 85미리를 만나다... 20  yoll 2016-05-25 3 2206
515 사용기 Best   초고화소에 대응하는 표준단렌즈 탐론 SP 45mm F1.8 DI VC USD 리뷰! 15  cihvirus 2016-05-24 3 1621
514 사용기 Best   캐논 써드파티 렌즈 내전 - 씨빌워 [35mm 편] 사무탐 vc 사무식 22  규민아빠 2016-05-20 4 4864
사용기 Best   [FE2470GM] 소니 표준줌 최고의 화질을 선보이다. 11  이정열 2016-05-20 2 2316
512 사용기 Best   [FE 50mm F1.8] 가벼움을 더하다. 22  희망담아 2016-05-20 5 2961
511 사용기 Best   [FE2470GM] 소니 풀프레임 미러리스를 위한 플래그쉽렌즈 SEL24-70mm F2.8 첫인상리뷰~ 33  cihvirus 2016-05-20 5 4217
      
Copyright 1999-2022 Zeroboard
맨위로